What is NEARCH

What is NEARCH

Ostatnie 25 lat przyniosły znaczące zmiany w archeologii oraz w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, zarówno w wymiarze naukowym jak i zawodowym.

Projektem INRAP, realizowanym w latach 2013-2018 ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Kultura, kieruje Francuski Narodowy Instytut Ratowniczych Badań Archeologicznych (Inrap). Bierze w nim udział 16 instytucji partnerskich z 10 krajów tworzących ogólnoeuropejską sieć współpracy, które zamierzają poddać analizie owe zmiany i ich konsekwencje.

NEARCH zamierza przestudiować różne wymiary udziału społeczności we współczesnej archeologii, a także zaproponować nowe formy działania i współpracy w archeologii, która silnie odczuwa konsekwencje obecnego kryzysu ekonomicznego.

Główne cele projektu NEARCH przedstawiają się następująco:

• Podkreślenie społecznego wymiaru archeologii.
• Uprawianie archeologii jako formy społecznego angażowania ludzi i rozwijanie wśród nich poczucia przynależności do Europy.
• Badanie i wzmacnianie relacji pomiędzy archeologią a twórczością artystyczną.
• Przemyślenie i wypracowanie bardziej efektywnych sposobów komunikowania się archeologii z różnymi grupami odbiorców i pośredniczenia w tym dialogu.
• Wypracowanie nowego modelu ekonomicznego uprawiania archeologii i zarządzania dziedzictwem odwołującego się do formuły rozwoju zrównoważonego.
• Promowanie nowych sposobów edukowania młodej kadry naukowej w zakresie wiedzy i praktyki archeologicznej, oraz wzbudzanie ich międzynarodowej mobilności, zarówno w Europie, jak i poza nią.
• Zbadanie publicznej przydatności archeologii europejskiej w szerszej perspektywie geograficznej oraz kulturowej.

Cele projektu będą realizowane w formie zaplanowanego na okres pięciu lat kompleksowego planu badawczego, skupionego wokół pięciu głównych obszarów tematycznych oraz odpowiadającemu każdemu z nich szeregiem szczegółowych działań:

Informowanie:
Archeologia dla społeczeństwa: informowanie i angażowanie ludzi
Wyobrażanie :
Archeologia i wyobraźnia: przenikanie się nauki i sztuki
- Dzielenie się :
Archeologia i wiedza : nauczanie oraz przekazywanie informacji
- Innowacyjność :
Archeologia w zmienionej sytuacji ekonomicznej: w kierunku rozwoju zrównoważonego
- Zaangażowanie :
Archeologia europejska i świat: wzajemne zależności i rozwój

Dla celów realizacji projektu, Inrap zaprosił do współpracy 13 różnych europejskich ośrodków badawczych, uniwersytetów oraz organizacji kulturowych.